603946260

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jaké osobní údaje společnost Leticia s.r.o. zpracovává

Osobní údaje, vč. tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, společnost Leticia s.r.o. zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost Leticia s.r.o. zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti, a to zejména z titulu plnění právní povinnosti, z titulu plnění smlouvy nebo z titulu oprávněného zájmu. Jedná se zejména o osobní údaje, které společnost Leticia s.r.o. získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (zdravotnická dokumentace) – jedná se o osobní údaje zpracovávané pro účely vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce jako poskytovatele zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví, osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci.

Poskytnutí osobních údajů za účelem vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout. Bez jejich poskytnutí není možné ze strany správce zajistit zdravotní péči.

Komu jsou Vaše osobní údaje ze strany společnosti Leticia s.r.o. poskytovány

Doba uložení osobních údajů

V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění právní povinnosti je doba uložení osobních údajů (doba zpracování) stanovena příslušným právním předpisem. V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění smlouvy je doba zpracování dána minimálně dobou trvání smluvního vztahu či dobou nutnou k zajištění veškerých práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu.
Po skončení doby oprávněného zpracování společnost Leticia s.r.o. přestává příslušné osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

Práva týkající se ochrany osobních údajů

V souladu s ustanovením článku 12 – 22 nařízení GDPR mohou subjekty uplatnit svá práva. Jednotlivá práva subjektů se uplatňují písemnou žádostí adresovanou společnosti, na kterou je organizace povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve výjimečných případech je organizace oprávněna lhůtu pro vyřízení žádost prodloužit nejvýše o dva měsíce.

V souladu s uvedenými ustanoveními máte právo uplatnit tato práva

S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na společnost Leticia s.r.o. a to buď písemně do sídla organizace na adresu Sochorova 1, Brno 616 00, nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@leticia.cz. Pokud máte za to, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Přečtěte si dále